ČR zaujímá první místo na světě ve výskytu nádoru ledvin

O příčinách se můžeme jen dohadovat: pohled na nádory ledvin a močového měchýře při příležitosti blížícího se Urologického týdne.

Již tradiční Urologický týden pořádaný z Iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) se letos uskuteční ve dnech 22. až 26. září 2014. Bude se věnovat léčbě a prevenci nádorů prostaty, močového měchýře a ledvin.

Přehled posledních informací o těchto chorobách při této příležitosti připravili odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Následující text je delší, než bývá v Klubu doktora Vlacha obvyklé.

Nádory ledvin

Ve výskytu nádoru ledvin jsou zjevné geografické rozdíly, přičemž Česká republika zde bohužel zaujímá první místo na světě. Přesný důvod, proč tomu tak je, je neznámý. Počet nově zachycených nádorů má každoročně vzrůstající trend. Nádory ledvin představují asi 3 % všech nádorů u pacientů dospělého věku. Jsou třetím nejčastějším nádorem močové soustavy, v Evropské unii je ročně zachyceno okolo 20 000 nových případů. Muži bývají postiženi tímto nádorem častěji než ženy.

•    Výživa patří mezi klíčové faktory zodpovědné za rozdíly ve výskytu nádorů ledvin mezi různými populacemi na světě. Výskyt v České republice je 5–8x vyšší než v oblasti Asie. Konzumace masa upraveného pečením či grilováním zvyšuje riziko vzniku nádoru, naopak vyšší příjem ovoce a zeleniny má ochranný účinek, stejně působí i vitaminy C a E a tzv. karotenoidy. Jasná souvislost mezi výskytem nádoru ledvin a pitím alkoholu, kávy a čaje nebyla doposud zjištěna.

•    Obezita má podle většiny provedených studií souvislost s výskytem nádoru ledvin. Tato souvislost je více vyjádřena u žen.

•    Kouření cigaret je všeobecně spojováno se zvýšeným výskytem nádorů ledvin. Kuřáci mají zhruba o 40 % vyšší riziko vzniku nádoru ledvin ve srovnání s populací, která nekouří.  Riziko vzniku nádoru souvisí s počtem vykouřených cigaret a klesá, pokud jedinec přestane kouřit.

•    Hypertenze bývá uváděna ve spojitosti s výskytem nádorů ledvin, ale tato spojitost ve sledovaných studiích vymizela po úpravě léčby a normalizaci krevního tlaku. Nádor ledviny má však u nemocných s hypertenzí horší průběh a způsobuje větší úmrtnost než u pacientů, kteří hypertenzí netrpí.

•    Zaměstnání, v nichž pracovník přichází do styku s kadmiem, azbestem, dále hutnictví a ropný průmysl mohou být spojeny s vyšším rizikem vzniku nádoru ledvin.

Nádory močového měchýře

„Nádory močového měchýře jsou šestou nejčastější malignitou v mužské populaci a třináctou nejčastější u žen. Nejčastěji, v 90 % případů, se jedná o zhoubný nádor ze sliznice močového měchýře (tzv. uroteliální karcinom). Výskyt nádorů měchýře celosvětově i v naší zemi stoupá. Počet úmrtí na nádor měchýře však zůstává téměř stejný. S věkem pacientů výskyt nádorů měchýře vzrůstá,“ uvádí as. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN pro léčebnou péči.

Rizikové faktory pro vznik nádorů močového měchýře

•    Karcinogeny jsou látky způsobující vznik nádorů. Mezi karcinogeny mající vztah k nádorům močového měchýře patří např. anilinová barviva, dále chemické sloučeniny, které jsou obsaženy třeba v kouři a sazích (chlorované alifatické uhlovodíky, akrolein aj). Některé z těchto látek se používají při výrobě chemických barviv, v gumárenském a textilním průmyslu. Karcinogenní aromatické aminy zase mohou vznikat v lidském těle z dusitanů a dusičnanů přijímaných v potravě činností střevních bakterií. Zhruba 20 % všech nádorů močového měchýře vznikne v souvislosti s vystavením se působení karcinogenů v zaměstnání. Typická je dlouhá doba latence (neprojevení se) mezi expozicí a vznikem nádoru, která se pohybuje mezi 30–50 lety, při větší dávce může být však tento interval kratší. Za zaměstnání spojená s vyšším rizikem vzniku nádorů močového měchýře jsou považována: automechanik, lakýrník, řidič, dělník v kožedělném průmyslu, slévač, svářeč, dále pak profese, ve kterých se používají organické sloučeniny, jako je uklízečka, tkadlena, zubní laborant, lékař, holič, kosmetička, instalatér.

•    Kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. Riziko je úměrné počtu vykouřených cigaret, počtu let, kdy jedinec kouřil, a míře inhalace kouře. U těch, kteří přestanou kouřit, riziko vzniku nádoru měchýře klesá a je významně nižší než u těch, kteří kouřit nepřestanou. Pokles rizika je ale pozvolný a pomalejší než u kardiovaskulárních chorob či nádorů plic. Na úroveň rizika v běžné populaci se dostane až po 20 letech. Odhaduje se, že kolem jedné třetiny všech nádorů močového měchýře vznikne jako následek kouření cigaret. Pro kuřáky platí nejen to, že se u nich nádory močového měchýře vyskytují častěji než u nekuřáků, stejně důležité je ale i to, že pokud pacient s nádorem měchýře po zjištění tohoto onemocnění nepřestane kouřit, má ve srovnání s těmi, kteří kouřit přestanou, horší prognózu, více návratů nádoru a výskyt agresivnějších forem nádoru.

•    Pití kávy, čaje – samotné pití kávy (bez současného kouření cigaret) nevede ke zvýšení rizika vzniku nádoru měchýře.

•    Dlouhodobé užívání léků proti bolesti, jejichž složkou býval fenacetin, zvyšuje riziko vzniku nádorů ledvinné pánvičky a močového měchýře.

•    Chronický zánět močového měchýře při dlouhodobě zavedené měchýřové cévce či u nemocných s kameny v močovém měchýři může být též příčinou vzniku jednoho ze vzácnějších typů nádoru močového měchýře (dlaždicobuněčného karcinomu) – např. cca u 2–10 % paraplegiků. Tentýž typ nádoru může vzniknout také při infekci parazitem Schistosoma haematobium (onemocnění tzv. bilharzióza), který část svého vývoje prodělává ve stěně močového měchýře. V Egyptě, kde se tento parazit vyskytuje, patří dlaždicobuněčný karcinom močového měchýře mezi nejčastější nádorová onemocnění.

•    Infekce lidským papilloma virem (HPV), který způsobuje mj. vznik nádoru děložního čípku, může být příčinou vzniku nádoru měchýře u lidí se závažnou poruchou imunity. U zdravých je jeho význam minimální.

Kouření a urologická onemocnění

„Tabákový kouř obsahuje několik tisíc chemikálií, z toho asi stovku rakovinotvorných, mnohé další jsou jinak toxické. Řada se jich vylučuje močí, a proto jsou jimi ledviny a močový měchýř významně ohroženy. Také urolog či urologická sestra by se měli všech svých pacientů ptát na kouření, kuřákům jasně doporučit přestat a buď jim přímo pomoci, nebo je doporučit do Centra pro závislé na tabáku, pokud sami nemají čas,“ přidává informace k tématu doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Kontakty na 40 center jsou k nalezení na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.

„Léčba znamená jednak intervenci (změna denních stereotypů, příprava nekuřáckých řešení typicky kuřáckých situací) většinou v kombinaci s léky (jako vareniklin, bupropion, nikotin), pacienti jsou sledováni rok od poslední cigarety.

Přestat kouřit má smysl i po onkologické diagnóze: kouření snižuje účinnost chemoterapie i radioterapie, zvyšuje jejich nežádoucí účinky, zpomaluje hojení ran po operaci, zvyšuje riziko zánětů a komplikací onkologické léčby. Významně zkracuje dobu přežití i kvalitu života onkologicky nemocných,“ doplňuje doc. Králíková.

Čtěte také: Model ledviny pomáhá chirurgům připravit se na operaci

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Níže můžete zanechat komentář.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.